Rady podnikateľom - nevyžiadaná pošta — Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

#

V Slovenskej republike je nevyžiadaná pošta (spam) zakázaná zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame, podľa ktorého §3 ods.7 „sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy“. Podľa §3 ods.8 citovaného zákona „sa reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta“.

Vhadzovanie letákov do schránok, napriek tomu, že adresát oznámi, napr. oznamom na schránke, že si nepraje dostávať reklamné materiály, sa tiež považuje za porušenie zákona o reklame, ak sa dá dokázať, kto predmetné reklamné letáky do schránky vhodil.

Dozor na dodržiavaním ustanovení zákona o reklame vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI).

Podľa § 65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení na účely marketingu je dovolené volanie, zasielanie fax - správ, správ elektronickej pošty, vrátane krátkych správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Tento možno kedykoľvek odvolať. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu, z ktorej nie je známa adresa a totožnosť odosielateľa, na ktorú môže užívateľ zaslať žiadosť o skončenie zasielania takýchto správ.

Súčasne podľa § 65 ods.3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení predchádzajúci súhlas užívateľa sa nevyžaduje v prípade priameho marketingu vlastných tovarov a služieb podniku užívateľovi, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty podnik získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom. Užívateľovi sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie údajov.

Dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona patrí do pôsobnosti Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

Ak sú adresy na rozposielanie reklamných správ získané z verejnej databázy, príp. priamo z firemných internetových stránok adresátov, bez predchádzajúcich obchodných kontraktov, jedná sa o rozposielanie spam-ov a tým o porušenie vyššieuvedených právnych predpisov.

Pri doručenej nevyžiadanej komunikácii treba rozlišovať medzi nedovolenou reklamou, obsahujúcou ponuku konkrétnych produktov a poskytnutím kontaktných údajov, v rozsahu nevyhnutnom na vyžiadanie súhlasu, čo nie je považované za porušenie zákona o reklame.

Ak odosielateľ najskôr osloví potenciálnych zákazníkov prvotným e-mailom, v ktorom bude žiadať o súhlas so zaslaním svojej ponuky, avšak tento e-mail nebude obsahovať konkrétnu ponuku žiadneho ním ponúkaného produktu, a konkrétnu ponuku produktov bude zasielať až po obdržaní písomného súhlasu so zasielaním, neporuší príslušnú legislatívu.

Treba však podotknúť, že ak adresát nezašle žiadne stanovisko na prvotný e-mail, nemožno to považovať za jeho automatický súhlas so zasielaním reklamných správ.

SOI nevykonáva predbežné posudzovanie žiadnych textov reklamných správ. Posúdenie korektnosti rozposielaných reklamných správ prebieha až pri výkone kontroly.

http://www.soi.sk/sk/Poradna/Rady-podnikatelom/Rady-podnikatelom-nevyziadana-posta.soi

Comments

Written by Juraj Bednár //